Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Со зголемувањето на станбениот и развој на заедницата и трговските зони, треба внимателно да се внимава на планираното управување со површинските води, особено во однос на барањата за класа на оптоварување за секоја област. ACO нуди широк спектар на решенија од пешачки превоз до возила за испорака и јавен превоз, како и производи за прочистување на водите од нафта или масти.

Трговски зони

ACO SlotDrain

 • Слотово линеарно одводнување
 • Опции за индивидуално дизајниран слот, вклучувајќи ја и кривата
 • Можности за различни материјали од не'рѓосувачки и поцинкован челик
 • Компатибилни со канал ACO MultiDrain од полимербетон и ACO XtraDrain од композитен материјал

ACO KerbDrain

 • Рабници со интегрирани канали за одводнување
 • Две функции во еден монолитен елемент
 • Без подвижни делови отпорни на вандализам
 • Решенија за инсталации на автопати или урбанистички области
 • Елементи за извршување на кружни движења, пристапи или автобуските постојки
 • Класа на оптоварување A15 - D400, според БДС EN 1433

ACO Monoblock RD/PD

 • Монолитен систем за одводнување
 • Монолитна структура за стабилност, дури и во екстремни услови
 • Без подвижни делови отпорни на вандализам
 • Соодветни за пешачки и автомобилски сообраќај
 • Опција во боја: природна или антрацит, во согласност со целокупната визија за проектот
 • Класа на оптоварување A15 - D400, според БДС EN 1433
 • Задржувач на масти кој комбинира 4 функции во едно компактен објект- задржувач на масти, отвор за ревизија, пумпена станица, интегрирана контрола на системот
 • Интелигентен систем со контролер
 • Ефективно чистење и отстранување без мирис

ACO Uniface covers

 • Капаци за пристап, изработени од нерѓосувачки или поцинкован челик, алуминиум или железо
 • Можност за инсталација во различни типови површински слоеви на подот

ACO Lipumax

 • Сепаратор за масти од растително и животинско потекло
 • Направено од полиетилен со висока густина
 • Класа на оптоварување на капакот А15, B125 или D400, согласно БДC EN 124: 2003
 • Структурна стабилност, гарантирана за 50 години
 • Заштита против максимално ниво на подземните води