Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Одводниот систем на АСО за градина решаваат голем број предизвици како непожелно задржување на водни количини, прочистување, повторна употреба на дождовната вода или нивната природна инфилтрација во почвата. Истовремено производите обезбедуваат атрактивни и функционални детали во архитектурата на станбениот комплекс.

Градина

ACO Board

 • Површински слоеви за паркинг со зеленило
 • Направени од 100% рециклиран материјал
 • Спречува поместување на површинскиот слој, вклучувајќи на чакал и прст
 • UV отпорност за подолг живот на системот
 • Достапни дополнителни додатоци, вклучувајќи елементи за означување на тревниците и елементи за означување на паркинзи

ACO Gravel

 • Стабилизирачка мрежа од чакал за површински слој
 • Направено од 100% полипропилен
 • Го елиминира ризикот од ерозија кога често се користи
 • Геотекстилен систем кој спречува појава на плевел и промовира лесна инсталација
 • Пречистителна станица за домаќинство и отпадни води изработена од полиетилен со висока густина
 • Широк спектар димензии
 • Максимална флексибилност
 • Лесна инсталација и одржување
 • Ниски трошоци за експлоатација
 • 10-годишна гаранција
 • Погоден за инсталација и во места за паркирање

ACO Uniface covers

 • Капаци за пристап, изработени од нерѓосувачки или поцинкован челик, алуминиум или железо
 • Можност за вградување при различни типови подови површински слоеви

ACO Vario outdoor

 • Влезна изтривалка со класа на оптоварување: пешачки, погодна за полагање на инвалидски колички
 • Испуштање на DN100 за приклучување кон канализацијата
 • Можност за поставување на натпис по избор

ACO AccuGully

 • Инфилтрационен водоприемник
 • Економично решение
 • Без поврзување со канализацијата
 • Без враќање на мириси од канализацијата
 • Естетски и модерен дизајн на решетки