Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Бензиностанции OMV

АСО е предпочитан доставчик на цялостни решения за управление на повърхностни води за обектите на OMV в цялата страна. Предпочитано решение за линейно отводняване са монолитните улеи ACO Monoblock, който гарантират дълготрайност и оптимална стабилност при динамично натоварване.

При изграждане или реконструкция на различни обекти се взимат предвид конкретните изисквания на проекта. В някои от случаите са инсталирани отводнителни улеи с решетки или бордюри с интегрирано отводняване.

 

След събиране в отводнителната система, повърхностните води от площадката на бензиностанцията се третират в сепаратори за нефтопродукти от АСО, в съответствие с изискванията на БДС EN 858:2003.

Picture gallery

ACO Продукти:

  • Monoblock RD - монолитни отводнителни улеи
  • ACO Мultidrain -отводнителни улеи с решетка
  • ACO KerbDrain - бордюри с интегрирано отводняване
  • ACO Oleopator P - сепаратори за нефтопродукти